برچسب » police

دریافت برگه عدم سو پیشینه از دیگر کشورها
8 سال قبل

دریافت برگه عدم سو پیشینه از دیگر کشورها

دوستانی که پرونده مهاجرت دارند باید بدانند که خواه ناخواه در مقطعی از آنها گواهی عدم سو پیشینه می خواهند. شما باید از هر کشوری که بعد از ۱۸ سالگی ۶ ماه یا بیشتر در آن زندگی کرده اید گواهی پلیس و یا همان عدم سو پیشینه ارایه کنید. گاه این گواهی برای زمان کمتر […]