آرشیو » بایگانی‌های منیتوبا - پارس کانادا

انتخاب استانی 21 سپتامبر 2023 منیتوبا
1 روز قبل

انتخاب استانی 21 سپتامبر 2023 منیتوبا

استان منیتوبا برای 620 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 21 سپتامبر اداره مهاجرت استان 620 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 20 جولای 2023 منیتوبا  
2 ماه قبل

انتخاب استانی 20 جولای 2023 منیتوبا  

استان منیتوبا برای 595 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 20 جولای اداره مهاجرت استان 595 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 13 جولای 2023 منیتوبا  
2 ماه قبل

انتخاب استانی 13 جولای 2023 منیتوبا  

استان منیتوبا برای 540 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 13 جولای اداره مهاجرت استان 540 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 15 جون 2023 منیتوبا 
2 ماه قبل

انتخاب استانی 15 جون 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 540 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 15 جون اداره مهاجرت استان 540 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 29 جون 2023 منیتوبا  
2 ماه قبل

انتخاب استانی 29 جون 2023 منیتوبا  

استان منیتوبا برای 587 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 29 جون اداره مهاجرت استان 587 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 1 جون 2023 منیتوبا 
3 ماه قبل

انتخاب استانی 1 جون 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 589 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 1 جون اداره مهاجرت استان 589 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]

انتخاب استانی 18 می 2023 منیتوبا 
4 ماه قبل

انتخاب استانی 18 می 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 526 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 4 می 2023 منیتوبا 
4 ماه قبل

انتخاب استانی 4 می 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای ۵۳۹ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 27 آوریل 2023 منیتوبا 
4 ماه قبل

انتخاب استانی 27 آوریل 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 558 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 27 آوریل اداره مهاجرت استان 588 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  در انتخاب جدید منیتوبا 558 دعوتنامه (LAA) […]

انتخاب استانی 20 آوریل 2023 منیتوبا 
5 ماه قبل

انتخاب استانی 20 آوریل 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 507 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 6 آوریل 2023 منیتوبا 
5 ماه قبل

انتخاب استانی 6 آوریل 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 566 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد در انتخاب اخیر برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (MPNP) در تاریخ 6 آوریل اداره مهاجرت استان 566 دعوتنامه اقدام به درخواست یا همان  LAA (Letters of Advice to Apply) برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است.  انتخاب جدید منیتوبا برای متقاضیان در گروه […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54