برچسب » canada-quebec accord

کبک در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۱۴۶۹ پرونده نیروی متخصص را غیرقانونی بسته است
6 سال قبل

کبک در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۱۴۶۹ پرونده نیروی متخصص را غیرقانونی بسته است

در زمینه بی نظمی فزاینده در ادراه مهاجرت کبک در بخش بررسی پرونده های نیروی متخصص به خصوص در بخش خاورمیانه بارها نوشته ام. هر چه می گذرد ابعاد این بی نظمی بیشتر روشن می شود و اینک می توان به ضرس قاطع گفت که گذشته از بی نظمی مفرط، بی کفایتی  و گاه غرض […]

درخواست مدارک فراقانونی دفتر پاریس در پرونده های تجاری کبک
6 سال قبل

درخواست مدارک فراقانونی دفتر پاریس در پرونده های تجاری کبک

پس از انتقال پرونده های تجاری کبک که در مرحله فدرال منتظر رسیدگی بودند به ویزا آفیس پاریس، رسیدگی به این پرونده ها به سرعت آغاز شده است. این دسته پرونده ها  مدتها اسیر بی عملی دفتر اداره مهاجرت کانادا در آنکارا بودند و این انتقال و نیز رسیدگی نوید یک تغییر در سیاستهای دولت […]