برچسب » مهاجرت رادیولوژی

آشنایی با مشاغل گروه رادیولوژی در کانادا
6 سال قبل

آشنایی با مشاغل گروه رادیولوژی در کانادا

    تذکر یک نکته   در زیر این عنوان، حداقل دو گروه از متخصصان در کانادا قابل شناسی هستند که البته ممکن است در برخی منابع نه چندان معتبر یا تخصصی با یک عنوان خوانده شوند. یک گروه از آنها پزشکان متخصص هستند. این افراد که به صورت عمومی رادیولوژیست خوانده می شوند اما ممکن […]