برچسب » saving for retirement

موانع فکری و فرهنگی ایرانیان مهاجر در پس‌انداز برای آینده
7 سال قبل

موانع فکری و فرهنگی ایرانیان مهاجر در پس‌انداز برای آینده

از دست نهادن لذت اکنون برای فرار از رنج فردا که گویا برخی هم آن را وجه ممیز انسان از [دیگر] حیوانات می‌‌دانند نیاز به آموزش دارد، آموزشی که از خلال فرهنگ و شیوۀ زندگی شکل می‌‌گیرد. فرهنگ از سویی رابطه‌‌ای معنی‌‌دار بین حال و آینده آنها ایجاد می‌‌کند و از سویی دیگر، برای تثبیت […]