برچسب » quebec list

ترجمه لیست رشته های برنامه نیروی متخصص کبک
8 سال قبل

ترجمه لیست رشته های برنامه نیروی متخصص کبک

SECTION A متقاضی اصلی ۱۶ امتیاز –همسر ۴ امتیاز مدرک کارشناسی Nursing(Bach-۳ years) پرستاری مدرک کاردانی Aircraft Construction Techniques(DCS) روش های ساخت هواپیما Nursing(DCS) پرستاری دیپلم هنرستان Machining(DVS) تکنسین ماشین کاری Retail Butchery(DVS) قصابی و خرده فروشی متقاضی اصلی ۱۲ امتیاز –همسر ۳ امتیاز مدرک کارشناسی Aerospace,Aeronautical and Astronautical Engineering(Bach.۴ years) مهندسی هوا فضا Civil,construction […]