برچسب » PRTD

تراول داکیومنت برای مقیمان دائم خارج از کانادا
1 ماه قبل

تراول داکیومنت برای مقیمان دائم خارج از کانادا

مقیمان دائمی که کارت PR آنها منقضی شده و در کانادا حضور ندارند، برای بازگشت به کشور باید PRTD دریافت کنند