برچسب » official translation

اصرار کبک بر داشتن مهر وزارت خارجه در ترجمه های رسمی مدارک
8 سال قبل

اصرار کبک بر داشتن مهر وزارت خارجه در ترجمه های رسمی مدارک

علی مختاری مدیر کنپارس در وبلاگ شخصی خود خبری را آورده است که می توانید اینجا بخوانید. او توصیه می کند برای کبک اطمینان حاصل کنید مدارک ارسالی ترجمه شده مهر وزارتخارجه را نیز داشته باشد.