برچسب » investors

سختگیری بیشتر دولت کانادا در مورد تقلب‌های مربوط به برنامه‌های استانی
10 سال قبل

سختگیری بیشتر دولت کانادا در مورد تقلب‌های مربوط به برنامه‌های استانی

پیشتر، از طریق همین سایت  درباره تغییر رویه‌های استان‌ها در کنترل وضعیت کسانی‌که از طریق برنامه‌های استانی مهاجرت کرده‌اند تذکر مهمی داده شده بود. همچنین بارها بیان شده است که برنامه‌های استانی و ویزاهایی از قبیل ویزای مهاجرت کارآفرینی باید با دقت و توسط کسانی انتخاب شود که قادر به رعایت شروط ویزا باشند. تصمیمات […]