برچسب » francais

حضور تاریخی فرانسویان در کبک
9 سال قبل

حضور تاریخی فرانسویان در کبک

دکتر محسن حافظیان,  تسلط نسبی به زبان فرانسه برای مهاجران غیرفرانسوی زبان استان کبک،  یکی از دشواریهای است که این گروه از مهاجران، در رسته های گوناگون کاری و تحصیلی، با آن رودرو می شوند و چه بسا که گذر از این سد سترگ یا در پشت آن ماندن سنجه ای می شود برای آن […]