برچسب » faq-news

مقررات جدید برنامه مهاجرت نیروی متخصص فدرال، ابهامات و پاسخ آنها
13 سال قبل

مقررات جدید برنامه مهاجرت نیروی متخصص فدرال، ابهامات و پاسخ آنها

مقررات جدید نیروی متخصص فدرال اگرچه تحولی در سیستم مهاجرت کانادا بوجود آورده است اما ابهامات بسیاری را نیز ایجاد کرده است. این ابهامات بخشی به نگاه تازه قانونگذار و تحول ساختاری در سیاستهای دولت در ارتباط با پذیرش مهاجر برمی گردد و بخشی دیگر تنها ناشی از نو بودن آن است.  در اینجا تلاش می […]