برچسب » esa

الزامات مربوط به قانون استانداردهای شغلی ESA
8 سال قبل

الزامات مربوط به قانون استانداردهای شغلی ESA

همانطور که در دو مقاله قبلی گفته شد، نیروی انسانی شاغل در هر واحد اقتصادی به مثابه خون در رگ‌های آن کسب و کار بوده و به تبع آن، نحوه برخورد کارفرمایان با مسائل مربوط به کارگران و کارمندان‌شان بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل قانون‌گذار به موارد مهمی که اصول این رابطه را […]