برچسب » caregiver

نارضایتی پرستاران و مراقبان خانگی از عدم وفای به عهد وزیر مهاجرت
10 سال قبل

نارضایتی پرستاران و مراقبان خانگی از عدم وفای به عهد وزیر مهاجرت

مهاجرانی که از طریق برنامه مهاجرتی دولت برای پرستاران و مراقبان خانوادگی پذیرفته شده‌اند می‌گویند که وزیر اداره مهاجرت و شهروندی با گفته‌های خود آنان را فریب داده زیرا او در مورد موفقیت این برنامه تبلیغ فراوانی کرده بود و قبل از انتخابات ماه می از رشد تعداد افراد پذیرفته شده در این گروه سخن […]