برچسب » سفارت کانادا در فرانسه

مصاحبه های فرمالیته با سرمایه گذاران قبول شده کبک در پاریس
5 سال قبل

مصاحبه های فرمالیته با سرمایه گذاران قبول شده کبک در پاریس

پیرو اخبار پیشین د رمورد رفتار غیر قانونی سفارت کانادا در پاریس مبنی به دعوت به مصاحبه قبول شدگان سرمایه گذاری کبک (دارندگان گوایه انتخاب کبک در مرحله فدرال) و درخواست مدارک مفصل از آنانُ همانگونه که می دانید خوشبختانه با پیگیری اداره مهاجرت کبک و نیز اعتراضات گسترده ای که انجام شد موضوع ختم […]