برچسب » جنابت های جنگی

حق شهروندی کانادا و جنایات علیه بشریت
10 سال قبل

حق شهروندی کانادا و جنایات علیه بشریت

تغییر شرایط سیاسی در برخی کشورها گاه سبب می شود که سیل مهاجران به سوی کشورهایی که مقصد عمومی مهاجران است سرازیر شود و کانادا یکی از این کشورهاست. در میان کسانی که در میانه این سیل، کشور مادر را ترک می کنند هستند افرادی که پرونده شفاف و قابل دفاعی از رفتارهای گذشته خود […]