برچسب » تحصیل در کانادا

کارگاه های آموزشی آشنایی با سیستم آموزشی کانادا با دو رویکرد آینده تحصیلی فرزندان مهاجر و نیز تحصیلات دانشگاهی در کانادا توسط دکتر رامین خدایی در تهران برگزار می شود
13 سال قبل

کارگاه های آموزشی آشنایی با سیستم آموزشی کانادا با دو رویکرد آینده تحصیلی فرزندان مهاجر و نیز تحصیلات دانشگاهی در کانادا توسط دکتر رامین خدایی در تهران برگزار می شود

به یقین یکی از دغدغه های مهاجرین، آینده تحصیلی فرزندان است. پاسخ به این سوال که "سرنوشت تحصیلی فرزند من چگونه خواهد بود؟" گاهی آنقدر تعیین کننده است که می تواند فاکتور اصلی انتخاب محل زندگی و برنامه ریزیهای اینده مهاجرین باشد. از سوی دیگر مهاجرین جوانتردر خصوص امکانات تحصیلی کانادا برای اینده خود می پرسند. چه بسا […]