برچسب » «اهل کدام کشور هستی؟» پرسشی آزار دهنده

«اهل کدام کشور هستی؟» پرسشی آزار دهنده؟ یا یک کنجکاوی ساده؟
4 سال قبل

«اهل کدام کشور هستی؟» پرسشی آزار دهنده؟ یا یک کنجکاوی ساده؟

سوالی که در سال های اخیر همانند یک بیماری مسری شده است و بیشتر ساکنین کانادا این سوال را از یکدیگر می پرسند، این است: «اهل کدام کشور هستی؟» یا «؟Where are you from»  این سوال همانند میدان مین است، اگرچه در اکثر مواقع صرفا از روی یک کنجکاوی ساده پرسیده می شود اما اخیرا […]