برچسب » اتباع افغان

پناهندگان افغان و اقدامات موردنیاز برای ورود به کانادا
1 ماه قبل

پناهندگان افغان و اقدامات موردنیاز برای ورود به کانادا

«Global Affairs Canada» و «Canadian Armed Forces» درباره ورود اتباع افغان به کانادا تصمیم خواهند گرفت