برچسب » rememberance day

روز بزرگداشت قهرمانان جنگ Remembrance Day
11 سال قبل

روز بزرگداشت قهرمانان جنگ Remembrance Day

  در روزهایی که گذشت به هر کجا از خاک کانادا که پا می‌گذاشتید و با اغلب کسانی که روبرو می‌شدید یک چیز نظرتان را جلب می‌کرد: گل شقایق سرخ‌رنگی که بر گوشه یقه لباس یا کناره کلاه افراد از پیر و جوان نشسته بود و دیدن این همراهی جمعی، حسی توأم از احترام و […]