برچسب » managers

آشنایی با مشاغل زیر شاخه مدیریت بهداشت و درمان (Managers in Health Care) در کانادا
12 سال قبل

آشنایی با مشاغل زیر شاخه مدیریت بهداشت و درمان (Managers in Health Care) در کانادا

    بیشتر رشته‌های معرفی شده در فهرست مشاغل مورد نیاز دولت فدرال عنوان یک رشته شغلی خاص نیستند بلکه به گروهی از عناوین شغلی که می‌توانند زیر یک عنوان کلی‌تر قرار بگیرند استناد دارند. یکی از اینها عنوان «مدیریت بهداشت و درمان» است که خود بیش از ۱۵۰ عنوان شغلی را شامل می‌شود. حسن […]