برچسب » conflict in workplace

چالش‌ها و تعارضات فرهنگی در محل کار
6 سال قبل

چالش‌ها و تعارضات فرهنگی در محل کار

آرونا پاپ / برگردان نادیا غیوری سیاست‌های تنوع‌فرهنگی در کانادا به ما مهاجران اجازه می‌دهد تا مادامی که به کسی زیانی وارد نکرده باشیم یا قانونی از قوانین کانادا را زیر پا نگذاشته باشیم، به بزرگداشت شعائر قومی و مذهبی خود بپردازیم. البته مواردی هم هست که گاه در بین همسایگان یا همکاران، تعارض و […]