برچسب » combined program

برنامه ترکیبی مهاجرت نیروی متخصص CCSW
8 سال قبل

برنامه ترکیبی مهاجرت نیروی متخصص CCSW

بسیاری از متقاضیان مهاجرت این روزها به دنبال سخت تر شدن قوانین در میان برنامه های گوناگونی که برخی حتی شدنی نیستند و به آنها توصیه می شوند سردرگمند. این وضعیت به خصوص برای آنها که برای کبک برنامه ریزی کرده بودند و در حال تقویت زبان فرانسه به یکباره با چرخش رویه اداره مهاجرت […]