آیا میدانید با ورود به سایت کنپارس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود، می توانید ضمن استفاده از مطالب ویژه اعضا، با مطالعه و به اشتراک گذاری هر مطلب امتیاز جمع کنید! بااستفاده از این امتیاز ها، می توانید بر روی قرارداد خود با کنپارس تخفیف دلاری بگیرید و یا محصولات و سرویس های کنپارس را خریداری کنید!
در صورتی که عضو سایت هستید، از اینجا وارد شوید. اگر هنوز عضو سایت نشده اید، در این صفحه ثبت نام کنید. عضویت در سایت رایگان وسریع است! برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم امتیاز دهی کنپارس، اینجا و اینجا را ببینید.
 • کار و ایرانیان

  کار و ایرانیان

ایرانیان موجودات تنبلی دانسته شده­‌اند و ...ایرانی می‌پندارد آینده مقدر پیش­رو بیش از آنکه باید ساخته شود، باید از طرقی کشف رمز شود...
عکس از وبسایت فرارو.

این نوشتار در دهمین شماره نشریه پرنیان کانادا که به موضوع «مهاجران و بازار کار» می‌پردازد منعکس شده است.

ایرانیان موجودات تنبلی دانسته شدهاند. این امر در یادداشتها و سفرنامههای بسیاری از سیاحان و مستشرقانی  که بهویژه در عصر قاجار به ایران سفر کردهاند آمده است و دیگر چنان است که جزو طبیعت ایرانی دانسته میشود. این همه هم که در خصوص فرهنگ کار و افزایش بهرهوری سخن گفته شد راه به جایی نبرده است و در بر همان پاشنه میگردد. اما چرا چنین است؟ و چرا در کشوری چون ایران با آن همه ذخایر و معادن رشکبرانگیز چنین حسی در افراد پاگرفته است که نتیجه بدون شک و تردید آن فقر است و از آن مهمتر اینکه در این سالها هم حتی اگر ایران با غرب درآمیخته است، هیچ نشانهای از تولید ثروت به واسطه کار دیده نشده است. گمان میکنم نگاهی به رفتارهای اقتصادی و باورداشتهای فرهنگی ایرانیان درباره کار و تولید ثروت امکان مقایسه را برای بررسی کار ایرانیان در سرزمین جدیدی که به آن مهاجرت میکنند فراهم میآورد. این جنبه اگر چه دامنهای گسترده دارد و بحث بر سر منفینگری یا واقعبینی در هنگام سخن گفتن از خلق و خوی ایرانیان همچنان مفتوح است، به هر روی شاید در بازاندیشی ما، فارغ از بحثهای در جریان، موثر افتد.

در تازهترین پژوهشی که در این زمینه در وطن صورت گرفته است، سمیه توحیدلو در رساله دکتریاش در دانشگاه تهران برخی از دلایل تاریخی و فرهنگی این امر را برشمرده است. یکی از اولین این نشانهها تعهد به مذهب ایرانیان است. اسلام در نهایت دینی است که بر پراکندن ثروت تاکید میگذارد، خواه این امر را به سبب ذات جمعآوری ثروت از طریق جنگ در اسلام بدانیم، چنان‌که تحقیقات جامعهشناسان نشان میدهد، و چه به روشهای حلالسازی پول از طریق پرداخت وجوهات توجه کنیم. این رفتارها به هر تقدیر مانع از آن میشوند که تجمع ثروت شکل بگیرد و در نهایت حس ثروتاندوزی را نیز از بین میبرد.

نکته دیگر تقدیرگرایی ایرانیان است که به واسطه «آموزه‌های درونیشده خود باور به آینده و سرنوشتی مقدر دارند. سرنوشتی که خدا برای ایشان قرار داده و توانایی تغییر در آن وجود ندارد و تلاش بیجهت در این دنیا به گونهای فراموش کردن آخرتی است که زندگی اصلی انسانی در آن محقق خواهد شد.» این مسئله باعث شده است که ایرانی بپندارد آینده مقدر پیشرو بیش از آنکه باید ساخته شود، باید از طرقی کشف رمز شود. این کشف رمز هم گاه آدمیزاد  را از استخاره و فال به رمالی و کفبینی و فال قهوه می‌کشاند. این کیفیت آنقدر ریشهدار است که حتی دور از مذهبترین‌مان هم وقت گذشتن از کوچه تاریک و ترسناک بسمالله میگوییم.

خب، وقتی آینده مقدر است و آنچه باید بشود میشود، زمان ارزشش را از دست میدهد؛ «آینده مبهم و مقدر نیاز به فعالیت زیاد ندارد. از این رو زمان ارزش خود را از دست می‌دهد. ایرانیان به راحتی وقت میگذرانند. خواب زیاد و اشتغال بیش از حدشان به دورهم نشینی و گپ زدن در کنار قلیان و انواع اطعمه و اشربه از نکات قابل توجه است. حتی در بازار و تجارت نیز عجله‌ای در کار نیست. عجله کراهت دارد و کار شیطان است.»

حال چه باید کرد؟ آینده که مبهم است. و گذشته هم که جز درد و رنج چیزی برایمان به همراه نداشته است و تاریخ‌مان، گذشته از فتوحات بی‌شمار در زمانی دور که به یاد نمیآوریم، سرشار از جنگ و قحطی و بدبختی بوده است. با این اوصاف بهتر است که دم را غنیمت شمرد و بهترین صورت گذران دم هم آن است که با دوست به سر شد. بیخیالی و بیخبری از پی آن میآید. «از نشانه‌های دم غنیمتشمری ایرانی، حفظ منفعت در لحظه است، چرا که آینده معلوم نیست. نه امنیت آینده مشخص است و نه توانایی تسلط برآن در باور ایرانیان میگنجد. از این روست که در معاملات و اقتصاد آنچه هست منفعت آنی است. اگر درآمدی هست صرف عیش و تجملات میشود.»

توحیدلو در این میان به چندین خصلت دیگر ایرانیان نیز توجه میدهد که عبارتاند از:

 1. حس تقلید در ایرانیان، که خلاقیت را در ایشان رفتهرفته میکشد و آنچه میماند توانایی بیبدیل مشابهسازی است.
 2. حفظ وضع موجود که برای ایرانی بیخطرتر بوده و هیچکس هم فکر تغییر سلسله مراتب را در سر نمیپروراند. این خصلت انطباق اگر چه برای جذب فرهنگهای دیگر در ایران بسیار به کار آمده است، ولی فرایند تغییر را گاه آنقدر طولانی کرده است که بسیاری چیزها در این دوره از دست رفتهاند.
 3. علاقه به ملک و زمینداری که از ویژگیهای بارز ایرانیان است. «اجارهنشینی از جمله بدترین چیزهایی است که ممکن است فردی بدان دچار باشد. خرید خانهای کوچک و تلاش برای بزرگ کردن آن و خرید مستغلات و زمینهای ملکی دیگر کاری است که ایرانیان بسته به درآمد خود بدان اهتمام می‌ورزند.»
 4. قرض گرفتن هم به باور توحیدلو از رفتارهای اقتصادی ایرانیان است. ایرانیان تا میتوانند قرض میگیرند و بازپرداخت را به تاخیر میاندازند.
 5. خصلت دیگر علاقه به مزدبگیری حتی در حد آب باریکه است که در فرهنگ ایرانی خصلتی آشناست. علاقه به حضور در دولت که در ایران به واسطه درآمد نفت بسیار گسترده است و بهره بردن از حقوق دولتی که تقریبا به صرف حضور پرداخت میشود امری مرسوم است.

به این خصلتها بیفزایید گذشتهگرایی ایرانیان را از یک سو که بنا به آن گذشتهای که حتی برای تغییرش خودمان نیز کوشیدهایم برایمان بهتر از امروزی است که در آن سهیم هستیم و از سوی دیگر خاطره و حس ناامنی تاریخیمان. احساس عدم امنیتی که در طول تاریخ ثروتمندان داشتهاند موجب شده است همواره ثروت برابر باشد با ترس از دست دادن آن، خواه به واسطه برآمدن انقلابی یا تغییری یا جنگی یا هجوم و غارتی. این ترس در ایرانیان خصایلی پدید آورده است که امنیت را بر آزادی ترجیح دهند.

این رفتارهای فرهنگی و اقتصادی در ایرانیان که به عادت بدل شده است در محیط کار آنها نیز دیده میشود، برخی مستقیم و برخی غیر مستقیم؛ پول دولتی و آیندهای ناپیدا و کار و زندگیای که به هر روی خواهد گذشت. این میشود که بهرهوری ایرانی پایین می‌آید، خلاقیتش در محیط کار اندک است، ارتباطات بینفردیاش ضعیف است و به جای همه اینها به دنبال آن است که امنیت شغلی داشته باشد.

این ایرانی در کانادا با چندین و چند مسئله روبهرو می‌‌شود که اولین آن اختلاف بزرگی در نحوه نگاه کردن به کار است. مهاجران اولیه به امریکای شمالی همانها بودند که ماکس وبر جامعهشناس رفتار اقتصادی آنها را بر اساس مذهبشان تحلیل کرده است. مذهب پروتستانتیسمی که با درهم شکستن واسطههای بهشتفروش باعث شد فرد مسیحی دیگر نداند که به سعادت خواهد رسید یا نه. این اضطراب برای سعادت اخروی اما در این مذهب نشانهای دارد. هر که کسب و کارش بهتر و مزرعهاش پربارتر و باغش آبادتر، لابد مورد نظر خدا بیشتر بوده است. برای همین مسیحی پروتستان پیوریتن به دنبال این بود که با اندوختن ثروت نشان دهد که محل لطف خداست. برای همین ثروت جمع میکرد، ولی زندگی زاهدانهای که بدان توصیه شده بود نمیگذاشت این ثروت را صرف خوش‌باشی کند. برای همین دوباره سرمایهگذاری میکرد و پول بر پول میاندوخت. این نظریه وبر نشان میدهد که چطور سرمایه‌داری در غرب شکل گرفت.

نکته در این است که سرمایهگذاری نیازمند برنامهریزی و سپردن کارها به دست عقل بود. این عقلانیت هم در همه جنبههای زندگی غربی نفوذ کرد و هنوز هم با آنکه ماهیت کار در جامعه غرب بسیار با گذشته تفاوت کرده است و مثلا دیگر حرفی از شغل مادام‌العمر نمیتوان زد، این عقلانیت سفت و سخت مانده است. چیزی که گاه از آن به قفس آهنی هم یاد میکنند که گریز از آن محال است. حالا با نگاه به این سویه میتوان بهتر دید که ایرانی کنده شده از فضای فرهنگی مبتنی بر خوشباشی و زندگی قضا و قدری که ثروت نامعلوم نفت هم بر عوارض آن افزوده است در این جهان جدید چه حالی پیدا میکند.

صرف نظر از استثنائات، در مییابد که آن همه جایگاه و موقعیت که در ایران داشت و چه بسا به واسطه «هزار نکته باریکتر ز مو» حاصل آورده بود در اینجا خواهانی ندارد. در مییابد که در اینجا نظامی در کار است که مثلا بابت ساعت نهار پولی نمی-دهد و حسابی که تکلیف یک سنت را هم روشن میکند. در مییابد که اینجا باید با صداقت و با درایت و با کار درست و تخصص خودش را بالا بکشد و نه از آن راهها، «چنان که افتد و دانی.» کنار آمدن اختلافات برای ایرانی مهاجری که در محل کار توان برقراری ارتباط با محیط کارش را هم به سبب ضعف زبانی ندارد، بسیار سختتر و دردناکتر میشود، مخصوصا اگر هنوز بر این باور باشد که میشود با شگردهای ایرانی در محل کار کانادایی تاب آورد. باید پذیرفت که برخی از باورها و سنتهای نیکو نیز در فرهنگ کار ایران هست، ولی چگونگی تلفیق آن همچنان دردسرساز خواهد بود.


آیا میدانید اولین گام برای مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دایم کانادا تکمیل فرم ارزیابی رایگان است!


دو شنبه ۲۵ دي ماه ۱۳۹۱ در ۰۸:۱۰:۱۹ ب.ظ - پیوند همیشگی
دکتر وحید طلوعی - بازدید : ۶۰۶۲ - برچسب ها:
parnianبازار کار کانادابازار مشاغل کانادافرهنگ کار در کاناداکار در کانادا
ثبت دیدگاه شما
دیدگاه ارسالی شما پیش از نمایش نیاز به تایید مدیریت خواهد داشت.
مطالب مرتبط:
در کانادا سبز شدم

در کانادا سبز شدم!

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - احترام به پاکی محیط زیست، نگهداشتن درست و مرتب طبیعت و عناصر چهارگانه، ارتباط حیاتی بین زندگی کرم‌ها و ما … و بالأخره بازیافت اشیاء (که من یکی عاشق ایده‌ی بازیافت...
پادکست سوم پرنیان
برنامه سرمایه‌گذاری کبک

پادکست سوم پرنیان

۲۰ تير ۱۳۹۲ - .سومین پادکست رادیو پرنیان را می توانید از اینجا (یوتیوب) یا اینجا (فایل صوتی روی سایت ParsCanada.com) بشنوید.دراین شمـاره با برنامه پذیرش پرونده درقالب برنامه سرمایه گذاری استان کبک کانادا درسال...
پادکست دوم پرنیان

پادکست دوم پرنیان

۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - مطالب مرتبط اینجا می آیند.دومین پادکست رادیو پرنیان را می توانید از اینجا (یوتیوب) یا اینجا (فایل صوتی روی سایت ParsCanada.com) بشنوید....
اولین پادکست رادیو پرنیان را بشنوید

اولین پادکست رادیو پرنیان را بشنوید

۷ خرداد ۱۳۹۲ - گروه رسانه ای پرنیان اولین پادکست خود را برای علاقمندان آماده کرده است. می توانید این پادکست را اینجا (یوتیوب) یا اینجا (فایل صوتی روی سایت ParsCanada.com) بشنوید...
ما برای موفقیت خلق شده ایم قسمت آخر
گفتگوی مجید بسطامی با مهندس محمد وزیری

ما برای موفقیت خلق شده‌ایم- قسمت آخر

۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - قسمت اول این مصاحبه که به معرفی مهندس وزیری و سوابق تحصیلی و شغلی ایشان در ایران می‌گذشت در اینجا قابل دسترس است. در نوبت دوم به چالش جدی بسیاری از...
ما برای موفقیت خلق شده ایم قسمت چهارم
گفتگوی مجید بسطامی با مهندس محمد وزیری

ما برای موفقیت خلق شده‌ایم- قسمت چهارم

معضل ایرانی مهاجر بودن! ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - قسمت اول این مصاحبه که به معرفی مهندس وزیری و سوابق تحصیلی و شغلی ایشان در ایران می‌گذشت در اینجا قابل دسترس است. در نوبت دوم به چالش جدی بسیاری از...
ما برای موفقیت خلق شده ایم قسمت سوم
گفتگوی مجید بسطامی با مهندس محمد وزیری

ما برای موفقیت خلق شده‌ایم- قسمت سوم

مقایسه دو محیط کاری ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - قسمت اول این مصاحبه که به معرفی مهندس وزیری و سوابق تحصیلی و شغلی ایشان در ایران می‌گذشت در اینجا قابل دسترس است. در نوبت دوم به چالش جدی بسیاری از...
ما برای موفقیت خلق شده ایم قسمت دوم
گفتگوی مجید بسطامی با مهندس محمد وزیری

ما برای موفقیت خلق شده‌ایم- قسمت دوم

چالش با فقدان تجربه کار کانادایی ۵ بهمن ۱۳۹۱ - قسمت اول این مصاحبه که به معرفی مهندس وزیری و سوابق تحصیلی و شغلی ایشان در ایران می‌گذشت در اینجا قابل دسترس است. در این نوبت به چالش جدی بسیاری از...
نشست مهاجرت کانادا 30 و 31 ماه می در اتاوا برگزار می شود
افزایش نیروی کار کانادا ضروری است

نشست مهاجرت کانادا 30 و 31 ماه می در اتاوا برگزار می شود

۲۳ فروردين ۱۳۹۷ - نشست مهاجرت کانادا در سال 2018 با هدف یافتن راهکارهای ارتقا سیستم مهاجرتی کانادا 30 و 31 ماه می در اتاوا برگزار خواهد شد. در نوامبر 2017، دولت فدرال کانادا برنامه سه...
افزایش بودجه مهاجرت برای سال های 2018 تا 2020

افزایش بودجه مهاجرت برای سال های 2018 تا 2020

۷ فروردين ۱۳۹۷ - وزرات مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا بودجه ای معادل 747 میلیون دلار برای حمایت از برنامه های مهاجرتی در سال های  2018  تا 2020 از دولت کانادا دریافت خواهد کرد. این بودجه...
فرصت ویژه کارآفرینی در کانادا برای مدیران آی تی
رزمه خود را برای ما بفرستید

فرصت ویژه کارآفرینی در کانادا برای مدیران آی تی

۲۱ آذر ۱۳۹۶ - سال گذشته اطلاعیه ای را منتشر کردیم در مورد جذب مدیران آی تی و فرصتی که برای گسترش کار خود به کانادا می توانند در اختیار داشته باشند. متاسفانه برنامه مورد...
سالانه 7 هزار ساکن کبک این استان را ترک می کنند

سالانه 7 هزار ساکن کبک، این استان را ترک می کنند

تقریبا دو سوم افرادی که کبک را ترک می کنند، به انتاریو می روند ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - در سال های 2011 تا 2016 تعداد افرادی که استان کبک را ترک کرده اند، افزایش یافته است. مجله مونترال عصر روز سه شنبه 5 دسامبر 2017 نوشت: بر اساس تحلیل های...
آخرین مطالب سایت:
به روز رسانی برنامه های مهاجرت استانی

به روز رسانی برنامه های مهاجرت استانی

۲۳ مهر ۱۳۹۸ - استان های سراسر کانادا در سه ماهه گذشته به نو آوری و بهبود برنامه های خود ادامه دادند. ماه های ژوئن، آگوست و سپتامبر، زمان های شلوغی برای برنامه های مختلف مهاجرت...
برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی این جمعه پخش نخواهد شد

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی، این جمعه پخش نخواهد شد

برنامه بعدی: جمعه 26 مهر ماه 1398 ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، جمعه ها   ساعت 21:00 به وقت تهران  12:30...
انتخاب استانی ساسکچوان

انتخاب استانی ساسکچوان

۱۷ مهر ۱۳۹۸ - این انتخاب در تاریخ 8 اکتبر 2019 انجام شد و پیرو آن تعداد 328 دعوتنامه در گروه مشاغل مورد تقاضا (Occupations In-Demand) صادر شد. حداقل امتیاز مورد نیاز در این گروه...
کمبود نیروی کار ماهر در کانادا

کمبود نیروی کار ماهر در کانادا

۱۶ مهر ۱۳۹۸ - مرکز آمار کانادا می گوید این کشور در معرض کمبود نیروی کار ماهر است. این امر باعث محدودیت در رشد کسب و کار می شود. طبق نظر سنجی بانک توسعه تجارت...
سمینار دانشجو و چالش مهاجرت

سمینار دانشجو و چالش مهاجرت

۱۰ مهر ۱۳۹۸ -   سمینار رایگان دانشجو و چالش مهاجرت   با حضور: علی مختاری مشاور رسمی مهاجرت، وکیل رسمی دادگستری در ایران   علی پاکنژاد مشاور امور مالی و بیمه   حمید نجات پژوهشگر و مدرس زبان و ادبیات فرانسه   این سمینار در تاریخ 11...
تا پنجاه سال آینده جمعیت کانادا دو برابر می شود

تا پنجاه سال آینده جمعیت کانادا دو برابر می شود

مهاجرت، دلیل اصلی افزایش جمعیت کانادا ۲ مهر ۱۳۹۸ - مرکز آمار کانادا اعلام کرد جمعیت این کشور تا 50 سال آینده دو برابر خواهد شد و این در حالی است که احتمال می رود برخی استان ها شاهد رشد جمعیت...
مدارس پرجمعیت کلگری و نگرانی والدین

مدارس پرجمعیت کلگری و نگرانی والدین

۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - امسال بیش از 2000 دانش آموز در سراسر کلگری در مدارس دولتی این شهر ثبت نام کرده اند. گفته می شود تعداد جمعیت برخی از کلاس ها 38 نفر است و این...
به ساسکاچوان خوش آمدید
با خدمات پس از ورود کنپارس

به ساسکاچوان خوش آمدید

۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ساسکاچوان، استانی در غرب کانادا و تنها استان بدون مرز طبیعی این کشور است. ساسکاچوان در میان دو استان آلبرتا و منیتوبا واقع شده و از جنوب با ایالت متحده ی امریکا هم مرز...

راهنمای جستجو در سایت

 • جهت جستجوی یک عبارت خاص از گیومه در دو طرف عبارت استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجوی چند کلمه در کل مطلب، کلمات را با فاصله از هم وارد کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها عنوان مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از عنوان: و یا title: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها متن مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از متن: و یا body: استفاده کنید. مانند:
 • جهت جستجو در تنها خلاصه مطالب، پیش از کلمه کلیدی خود از خلاصه: و یا brief: استفاده کنید. مانند:
 • شما می توانید تمام موارد را ترکیب کنید. برای ترکیب شرایط عنوان، متن و خلاصه، بین شرط ها ; (سمی کالن - semicolon) قرار دهید. مانند:
  • عنوان:دهان و دندان;متن:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
  • title:دهان و دندان;body:"مسیر شغلی دندانپزشکان" (نشانم بده)
 • توجه داشته باشید که هر مطلبی که در آن حداقل یکی از شرایط جستجو برقرار باشد در نتایج جستجو قرار می گیرد.